Aktívne uhlie, ílové minerály alebo prírodný zeolit?

zeolit

Vedeli ste, že prírodný zeolit je možné použiť aj pri úprave vody ako filtračný materiál?

    Rýchly rast našej ľudskej populácie a následné rozmanité prejavy industrializácie spôsobujú početné úniky nebezpečných látok do životného prostredia.  Aj do podzemných vôd, ktoré si potom vyžadujú špeciálnu úpravu pitnej vody. Zanedbávanie ochrany  vedie k vážnemu poškodzovaniu životného prostredia. V minulom storočí často až v katastrofických rozmeroch dochádzalo k šíreniu širokej škály znečisťujúcich látok vrátane toxických prvkov do povrchových i podzemných vôd. Také priemyselné odvetvia ako je ťažba nerastných surovín, hutníctvo, pokovovanie a spracovanie kovov sú významnými pravdepodobnými zdrojmi znečistenia a produkcie toxických odpadov.  V ostatných desaťročiach narastajú  globálne obavy z dopadov na verejné zdravie a chorobosť, ktorú je možné pripísať znečisteniu životného prostredia. Bez kvalitnej a zdravotne nezávadnej vody by nebol život. Objavujú sa stále modernejšie technológie na upravu vôd aj s použitím netradičných prírodných materiálov. Takouto perspektívnou  surovinou je aj zložitý alumokremičitan zeolit.

Svetová zdravotnícka organizácia

  Táto organizácia známa tiež pod skratkou WHO odhaduje, že asi 25% ochorení, ktorými ľudstvo trpí, môže byť ako výsledok dlhodobého pôsobenia znečistenia životného prostredia. Dlhodobého vyplyvu znečisteného ovzdušia, vody a pôdy. Odstránenie znečisťujúcich látok a dostatočná úprava vôd si vyžaduje relatívne lacné, nákladovo efektívne a ekonomicky životaschopné technológie. V dnešnej dobe odborníci vedia, že práve fyzikálno-chemický proces  adsorpcie  je jednoduchý a účinný postup pre úpravu pitnej vody a čistenie odpadových vôd. Konečný úspech úpravárenskej technológie do značnej miery závisí na vývoji účinných a lacných adsorbentov. A jedným z nich je aj zeolit.

úprava vody

Úprava vody a využitie zeolitu

Prírodný zeolit je vhodný filtračný adsobent

     Aktívne uhlie, ílové minerály, biomasa, prírodný zeolit  a dokonca aj niektoré priemyselné pevné odpady. Všetky tieto substancie sú  široko používané ako adsorbenty pre odstránenie iónov a organických molekúl v čistiarňach odpadových vôd a úprave vody. Chemické znečisťujúce látky v nízkych koncentráciách sú obvykle ťažko odstraňujú z vody. Úpravarenské technologické postupy pre kontaminované toky odpadov zahŕňajú chemické zrážanie, membránové filtrácie, iónovú výmenu a adsorpciu. Je potrebné prijať účinné alternatívne sorbenty pre úpravu kontaminovaných odpadov.  A  takýmto efektívnym riešením môže byť aj názkonákladový prírodný zeolit.

Prírodné materiály na báze zeolitu

     Prírodné materiály, ktoré sú k dispozícii vo veľkom množstve,  môžu mať potenciál pre použitie ako lacný zdroj sorbentov pri úprave vody. Unikátne chemické a štrukturálne charakteristiky prírodného zeolitu ho predurčujú ako potenciálny adsorpčný materiál pre množstvo environmentálnych aplikácií. Všade tam, kde sa vyžadujú účinné a nízkonákladové materiály. Schopné viazať a adsorbovať rôzne látky ak súčasť výplne filtračných jednotiek pri úprave vody. Charakter molekulárneho sita a iónomeničové vlastnosti zeolitu, rovnako ako jeho dostupnosť a cena sú hlavné faktory, ktoré prírodný zeolit robia komerčne atraktívnym pre sanáciu životného prostredia a priemyselné aplikácie. Celkový pohľad na prírodný zeolit sa dramaticky mení v dôsledku rastúceho dopytu po lacnejších nákladovo efektívnych a jednoduchých technologických stratégií pre spracovanie a úpravu znečitených vôd.

Silly Billy

Pridaj komentár